نشست  مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه قبرس شمالی

نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه قبرس شمالی

1397/06/14
نوشته شده توسط : مدیر

نشست  مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه قبرس شمالی  مورخ 12 شهریورماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

نشست  مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه قبرس شمالی  مورخ 12 شهریورماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ دراین جلسه رییس ، معاونین بین الملل  و آموزش دانشگاه قبرس شمالی ، دکتر قاسمی معاون بین الملل ، دکتر کوهپایه زاده معاون آموزشی ، دکتر اصغری رییس دانشکده پزشکی و دکتر مقتدایی رییس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور داشتند.
این جلسه به منظور توسعه همکاری های علمی و تخصصی و پایه گذاری برای تاسیس  دوره مشترک دندان پزشکی میان دودانشگاه تشکیل گردید.

لینک خبر دانشگاه علوم پزشکی ایران