آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس62 رشته می باشد که اکثریت آنها به زبان انگلیسی وبرخی از رشته ها به زبان ترکی استانبولی می باشد. ضمنا برخی از رشته ها بدون پایان نامه می باشد که توصیه ما انتخاب رشته های داری پایان نامه  به دلیل مورد تایید قرار گرفتن در ایران می باشد.لسیت تمام رشته های کارشناسی ارشد درجدول زیرآورده شده است.

ردیف عنوان فارسی رشته عنوان انگلیسی رشته
1
 ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر(دارای پایان نامه)
(Applied Mathematics & Computer Science (with Thesis
2
معماری (دارای پایان نامه)
(Architecture (with Thesis
3 معماری (بدون پایان نامه)
(Architecture (without Thesis
4
امور بانکی و مالی (آنلاین دارای  پایان نامه)
(Banking and Finance (Online with Thesis
5
امور بانکی و مالی (آنلاین دارای بدون پایان نامه)
(Banking and Finance (Online without Thesis
6
امور بانکی و مالی (آنلاین بدون پایان نامه ترکی)
(Banking and Finance (Turkish without Thesis
7
امور بانکی و مالی (دارای  پایان نامه)
(Banking and Finance (with Thesis
8
امور بانکی و مالی ( بدون پایان نامه)
(Banking and Finance (without Thesis
9
مدیریت بازرگانی(دارای  پایان نامه M.B.A)
(Business Administration (with Thesis
10
مدیریت بازرگانی(بدون پایان نامه M.B.A)
(Business Administration (without Thesis
11
مدیریت بازرگانی(دارای  پایان نامه M.B.A ترکی)
(Business Management (Turkish with Thesis
12
مدیریت بازرگانی(بدون پایان نامه M.B.A ترکی)
(Business Management (Turkish without Thesis
13
شیمی (دارای  پایان نامه)
(Chemistry (with Thesis
14
مهندسی عمران (دارای پایان نامه)
(Civil Engineering (with Thesis
15
 ارتباطات و رسانه(دارای  پایان نامه)
(Communication and Media Studies (with Thesis
16
مهندسی کامپیوتر (دارای  پایان نامه)
(Computer Engineering (with Thesis
17
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه)
(Computer Engineering (without Thesis
18
برنامه درسی و آموزش (ترکی با پایان نامه)
(Curriculm and Instruction (Turkish with Thesis
19
روانشناسی رشد (با پایان نامه)
(Developmental Psychology (with Thesis
20
روانشناسی رشد (بدون پایان نامه)
(Developmental Psychology (without Thesis
21
رسانه های دیجیتال و فیلم (بدون پایان نامه)
(Digital Media and Film (without Thesis
22
آموزش کودکان (ترکی با پایان نامه)
(Early Childhood Education (Turkish with Thesis
23
آموزش کودکان (ترکی بدون پایان نامه)
(Early Childhood Education (Turkish without Thesis
24
اقتصاد (دارای پایان نامه)
(Economics (with Thesis
25
اقتصاد (بدون پایان نامه)
(Economics (without Thesis
26
مدیریت آموزشی و نظارت (با پایان نامه)
(Educational Administration and Supervision (with Thesis
27
علوم تربیتی (با پایان نامه) 
(Educational Sciences (with Thesis
28
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه)
(Electrical and Electronic Engineering (with Thesis
29
مهندسی مدیریت کسب و کار (با پایان نامه - وارویک-EMU)
(Engineering Business Management (with Thesis - Warwick-EMU
30
مهندسی مدیریت  (بدون پایان نامه)
(Engineering Management (without Thesis
31
آموزش زبان انگلیسی (با پایان نامه) 
(English Language Teaching (with Thesis
32
آموزش زبان انگلیسی (بدون پایان نامه)
(English Language Teaching (without Thesis
33
اقتصاد مالی (ترکی بدون پایان نامه)
(Financial Economics (Turkish without Thesis
34
 روانشناسی مشاوره و راهنمایی (ترکی با پایان نامه)
(Guidance and Psychological Counseling (Turkish with Thesis
35
مدیریت هتل (آنلاین بدون پایان نامه)
(Hotel Management (Online without Thesis
36
مهندسی صنایع (با پایان نامه)
(Industrial Engineering (with Thesis
37
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه)
(Industrial Engineering (without Thesis
38
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (با پایان نامه)
(Information and Communication Technologies in Education (with Thesis
39
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (بدون پایان نامه)
(Information and Communication Technologies in Education (without Thesis
40
سیستم های اطلاعاتی (بدون پایان نامه)
(Information Systems (without Thesis
41
فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه)
(Information Technology (without Thesis
42
معماری داخلی (با پایان نامه)
(Interior Architecture (with Thesis
43
معماری داخلی (بدون پایان نامه)
(Interior Architecture (without Thesis
44
 روابط بین الملل (دارای پایان نامه)
(International Relations (with Thesis
45
 روابط بین الملل (بدون پایان نامه)
(International Relations (without Thesis
46
حقوق (ترکی دارای پایان نامه)
(Law (Turkish with Thesis
47
مدیریت اقتصاد (ترکی بدون پایان نامه)
(Managerial Economics (Turkish without Thesis
48
مدیریت بازاریابی (دارای پایان نامه)
(Marketing Management (with Thesis
49
مدیریت بازاریابی (بدون پایان نامه)
(Marketing Management (without Thesis
50
ریاضی محض (دارای پایان نامه)
(Mathematics (with Thesis
51
مهندسی مکانیک (دارای پایان نامه)
(Mechanical Engineering (with Thesis
52
پرستاری (دارای  پایان نامه)
(Nursing (Turkish with Thesis
53
 تغذیه و رژیم درمانی (زبان تحصیل ترکی دارای پایان نامه)
(Nutrition and Dietetics (Turkish with Thesis
54
فیزیک (دارای پایان نامه)
(Physics (with Thesis
55
 فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه)
(Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish with Thesis
56
رشته تامین و مدیریت لجستیک (با پایان نامه - وارویک-EMU)
(Supply Chain and Logistics Management (with Thesis - Warwick-EMU
57
مدیریت توریسم (دارای پایان نامه)
(Tourism Managemet (with Thesis
58
مدیریت توریسم (بدون پایان نامه)
(Tourism Managemet (without Thesis
59
زبان  و ادبیات  ترکی( با پایان نامه)
(Turkish Language and Literature (Turkish with Thesis
60
طراحی شهری(با پایان نامه)
(Urban Design (with Thesis
61
طراحی شهری(بدون پایان نامه)
(Urban Design (without Thesis
62
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری (بدون پایان نامه)
(Visual Art and Visual Communication Design (without Thesis